Veel gestelde vragen opleiden en examinering BIG Herregistratie

BIG Herregistratie is een gezamenlijk project van de MBO Raad en de ROC’s in Nederland, in opdracht van het Ministerie van VWS. Een extern examenbureau  organiseert het verplichte examen, de ROC’s bieden scholing aan.

Waar kan ik scholing volgen?

De ROC’s werken voor de scholing BIG Herregistratie samen in vier regio’s. Je kunt deze hier vinden.  Als je klikt op de regio waar je woont, dan wordt je doorgeleid naar de website van het dichtstbijzijnde ROC. Je vindt daar alle informatie omtrent scholing en contactgegevens.

Hoe ziet de scholing eruit?

Het onderwijs dat gegeven wordt door de ROC’s heeft een directe relatie met de examinering. De modulen die tijdens de scholing aan bod komen kun je vinden in het scholingsmodel . In dit document tref je bronnen die je kunt gebruiken ter voorbereiding.

Moet ik een scholing volgen of kan ik direct het examen maken?

Je mag zelf beslissen of je scholing wilt volgen. Voor deelname aan het examen is dit niet verplicht. Om deze afweging te maken kun je je kennis testen door middel van een zelfevaluatie/zelfscan. Voor zelfstudie kunt u deze lesmaterialen gebruiken.

Wat houdt de zelfscan in?

Dit zelfevaluatie-instrument bestaat uit een beschrijving van de acht generieke modulen waaruit de scholing voor de BIG Herregistratie bestaat. In deze modulen worden werkprocessen en de daaraan gekoppelde vakkennis en vaardigheden uit het kwalificatiedossier MBO Verpleegkundige 2013-2014 behandeld. In dit instrument worden de inzichten en/of de kennis die nodig zijn voor het toepassen van een werkproces bevraagd. Je kunt op deze manier bij jezelf nagaan wat je over de onderwerpen die behandeld worden in de scholing weet. Vervolgens kun je een afweging maken of scholing op één of meerdere modulen voor jou nodig is. Je kunt ook kiezen om direct deel te nemen aan het verplichte landelijke examen.
Er wordt in het examen geen onderscheid gemaakt in de genoten (HBO- of MBO-)vooropleiding.

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor deelname aan een examen? 

U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor de datum van een examendag inschrijven.

Wat moet ik doen als ik geen BIG-registratienummer kan invullen?

Indien je jouw BIG-registratienummer niet (meer) weet, kun je dit opvragen bij het BIG-register.

Mijn BIG-registratie is vervallen, hoe kan ik dan een BIG-nummer invullen?

Jouw oude BIG-nummer is (tijdelijk) op non-actief gezet. Wanneer je je herregistreert, wordt het oude BIG-nummer weer actief. Je dient dan ook jouw oude nummer in te vullen.

Ik heb wel een diploma verpleegkunde maar ben nog nooit BIG-geregistreerd geweest. Hoe kan ik mij dan aanmelden?

Je kunt je wel aanmelden, maar geen BIG-nummer invullen. Wij adviseren het BIG-register te benaderen met de vraag of je op basis van jouw diploma, na het behalen van het examen, in aanmerking komt voor registratie. Alleen het BIG-register kan hierover een uitspraak doen.

Ik heb een diploma behaald in het buitenland. Hoe kan ik dan inschrijven?

Om te kunnen bepalen welke inschrijfprocedure voor jou geldt, kun je de advieswijzer op de site van het CIBG invullen.

Waar vindt het examen plaats en wat zijn de examentijden?

Het examen vindt plaats op een aantal locaties in Nederland met goede parkeergelegenheden en bereikbaarheid van openbaar vervoer. Wanneer je het examen boekt, kan je een locatie selecteren en een voorkeursdatum aangeven. Het systeem geeft dan automatisch de beschikbare data voor de locatie weer. Het generieke examenonderdeel duurt van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur en het branchespecifieke examenonderdeel duurt van 13.00 uur tot uiterlijk 14.30 uur.

Hoe weet ik of mijn inschrijving definitief is? 

Na aanmelding ontvang je direct een inschrijfbevestiging. Er is geen limiet op het aantal inschrijvingen per examendag.

Hoe weet ik of mijn betaling is ontvangen? 

In je account kun je terugvinden of je factuur is voldaan.

Is het mogelijk de inschrijving voor het examen te annuleren of te verzetten?

Je kunt zonder opgave van redenen tot vier weken voor de examendag waarvoor je je hebt ingeschreven kosteloos annuleren. De inschrijving voor het examen is bindend vanaf vier weken voor de examendag. Bij annulering na deze datum wordt het door jou betaalde examengeld niet geretourneerd.

Mijn werkgever wil voor mij betalen. Kan hij een factuur krijgen?

Dat kan. De werkgever kan een e-mail sturen naar info@examenadviesburo.nl. De werkgever ontvangt de factuur dan per mail samen met een code. Deze code kun je gebruiken tijdens het inschrijven.

Kunt u mij adviseren welk branchespecifiek examen ik moet kiezen voor het examen?

Je kunt het beste de differentiatie kiezen waarover je de meeste kennis hebt. Dit kan ook de meeste werkervaring zijn. Je kunt je laten adviseren door de ROC’s die de opleiding verzorgen voor het examen. Op het Periodiek Registratie Certificaat, dat wordt verstrekt na het behalen van het examen, wordt overigens geen vermelding gemaakt van de gekozen specialisatie.
Het is toegestaan om, indien je het branchespecifieke examen niet hebt gehaald, bij een volgende examendag een andere branche te kiezen.

Wat houdt het examen in?

De inhoud van de scholing/scholingsmodel vind je op hier. Het examen is een afgeleide van deze scholing.

Kan ik een proefexamen doen?

Er zijn oefenvragen voor alle examenonderdelen beschikbaar. Deze vloeien voort uit de vaardigheden die gesteld zijn in het scholingsmodel. Je kunt de oefenvragen hier vinden.

Welke hulpmiddelen mag ik gebruiken tijdens het examen?

Een eenvoudige rekenmachine is toegestaan. Deze dien je zelf mee te nemen. Een mobiele telefoon mag hiervoor niet worden gebruikt (en mag ook niet aan staan). Tijdens het generieke examen mogen rekenregels worden gebruikt. Deze worden uitgereikt.

Voorzieningen voor kandidaten met een niet-Nederlandse nationaliteit

Kandidaten met een in het buitenland behaald diploma verpleegkundige die doorverwezen zijn door de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) mogen, na verleende toestemming door de CBGV, gebruik maken van een Nederlands woordenboek en hebben recht op toetstijdverlenging.

Kandidaten die korter dan zes jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd kunnen een aanvraag doen voor het gebruik van een Nederlands woordenboek en toetstijdverlenging. De aanvraag dient uiterlijk drie weken voor de examendag door het examenbureau te zijn ontvangen. De examencommissie BIG Herregistratie besluit over de toekenning van het verzoek. In beide situaties wordt het Nederlands woordenboek tijdens het examen door de examenleiding in bruikleen gegeven.

Kan ik een verzoek tot een aangepast examen indienen wegens een beperking?

Kandidaten met een beperking kunnen tot uiterlijk drie weken voor de examendag een onderbouwd verzoek indienen om een aangepaste examinering bij het externe examenbureau (na 1 juli operationeel). De onderbouwing dient te zijn gebaseerd op bijgevoegde documenten van daartoe bevoegde instanties. Een beperking kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een lichamelijke handicap, dyslexie of dyscalculie. De Examencommissie doet over het ingediende verzoek een uitspraak.

Hoe wordt er beoordeeld?

Na de examendag worden de examenuitslagen verwerkt en vervolgens worden de resultaten ingevoerd en wordt een analyse gemaakt van de uitkomsten per vraag. Sterk afwijkende scores worden ter beoordeling aan de examencommissie voorgelegd. De Examencommissie  stelt uiteindelijk de cesuur en de uitslag vast. De laatste stap is het opmaken en verzenden van de uitslagen. De doorlooptijd van het voorgaande proces bedraagt vier weken.

Wanneer wordt de uitslag van het examen bekend gemaakt?

De uitslag van het examen wordt binnen vier werkweken na het maken van het examen gecommuniceerd. Je ontvangt het door jou behaalde puntenaantal per examenonderdeel. Je hebt het examen behaald indien beide examenonderdelen met een voldoende zijn beoordeeld. In dat geval ontvang je tegelijkertijd het Periodiek Registratie Certificaat (PRC).

Kan ik het afgelegde examen inzien?

Het afgelegde examen kan worden ingezien. Inzage is mogelijk tot zes weken na de uitslag. Inzage is altijd ten behoeve van bezwaar. Om deel te nemen aan de inzage, dien je naar de toetslocatie Nieuwegein te komen. Van tevoren kun je een e-mail sturen naar info@examenadviesburo.nl. Zij controleren of je voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn als volgt:
– examen nog niet eerder ingezien;
– een behaald resultaat tussen de 4,5 en 5,5
De inzage is gebonden aan regels. Deze regels ontvang je ook na aanmelding voor de inzage. Tijdens de inzage zie je altijd alleen de foutief beantwoorde vragen.

Is er een (kosteloze) herkansingsmogelijkheid?

Nee. Indien beide examenonderdelen met een onvoldoende zijn beoordeeld, kun je je opnieuw inschrijven voor een volgende examengelegenheid. Indien je één van beide examenonderdelen niet hebt behaald, bestaat de mogelijkheid om alleen dit onderdeel over te doen. Het wel behaalde examenonderdeel blijft maximaal geldig gedurende twee achtereenvolgende door het examenbureau ingeplande examendata.

Wat gebeurt er met de geldigheid van een behaald examenonderdeel als ik wegens ziekte niet kan deelnemen?

Indien je wegens ziekte of andere overmacht niet kunt meedoen aan een van de twee eerstvolgende ingeplande examendata na het behalen van een examenonderdeel, word je de mogelijkheid geboden tot maximaal één extra examenmogelijkheid. Je dient een onderbouwing van jouw afwezigheid in te dienen. De Examencommissie besluit over het toekennen van de eventuele extra examenmogelijkheid.
Een afmelding tijdens een volgende examendag leidt niet meer tot het toekennen van een extra examenmogelijkheid.

Er kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht voor het verwerken van de afmelding.

Hoe moet ik mij registreren in het BIG-register?

Bij een voldoende eindresultaat tref je bij de schriftelijke uitslag van het examen tevens het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) aan. Voor het verlengen van de BIG-registratie dien je je digitaal aan te melden bij het BIG-register. Op deze website vind je onder de menuknop Herregistratie de benodigde informatie.

Welke achternaam staat op het Periodiek Registratie Certificaat?

Indien je getrouwd bent en de achternaam van de partner draagt, schrijf je je in met jouw geboorte achternaam (voorheen meisjesnaam). Deze naam komt op het Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te staan.

Kan ik voor het behaalde examen punten toegekend krijgen voor het kwaliteitsregister van de V&VN?

Nee, het kwaliteitsregister kent geen accreditatiepunten toe voor het behalen van het examen, omdat dit niet binnen de door het register zelf gestelde regels past. Nadere informatie kun je inwinnen bij het register.

Kan ik een bezwaar maken tegen maatregelen, beslissingen en/of inhoud van het examen?

Klachten moeten via het klachtenformulier worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehandeld door of namens de directie van Examenadviesburo. Indieners van een klacht krijgen binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een reactie, afhankelijk van de aard en de wijze van indienen van de klacht per brief, telefoon of anderszins.

Bezwaarschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Lees goed in je uitslagbrief/email hoe je bezwaar kunt maken. Bezwaren dienen te worden ingediend bij de examencommissie binnen 6 weken na de datum van de verstrekking van de uitslag. Een bezwaarschrift wordt slechts in behandeling genomen indien met het indienen ervan, doch uiterlijk na 6 weken gerekend vanaf het bekendmaken van de uitslag, door de appellant een bedrag aan griffierecht is gestort en ontvangen op rekening van het exameninstituut.